ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃហ៊ូចូវឧស្សាហកម្មខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

បន្ទប់ ១១០៣, អគារខ, ការ៉េបាឡុង, លេខ ៥៩០, ផ្លូវហ៊ូជីន, ឈិងពៅទីក្រុងស៊ាងហៃប្រទេសចិន។ ឆ្នាំ ២០១១៧០

ទូរសារ

+ ៨៦-២១-៥៩៨៥ ៧៧៧៣